Naše dlhodobé skúsenosti s riešením automatizačných úloh nám dovoľujú predstaviť širokú škálu riešení pre rôznorodé technológie a rozsah riadených objektov. Na jednom konci škály sú  jednoúčelové stroje s lokálnym riadením, na druhom rozsiahle technologické celky s viacerými lokálnymi systémami prepojenými sieťou, s vizualizáciou a diaľkovým ovládaním.

Zvládnutý rozsah automatizačných prostriedkov - od prvkov z vlastnej výroby po systémy Schneider a Siemens, nám umožňujú nájsť  cenovo optimálne a vždy plne funkčné riešenia  pre každého zákazníka. Túto skutočnosť využíva viacero ďalších firiem, ktoré kompletizujú riadiace systémy na báze našich výrobkov.

Príklady riešení na báze riadiacich prvkov NEKO

Riadenie big-bagovacej váhy

Riadiace systémy big-bagovacích váh a vrecovačiek majú mnoho variantov. V najjednoduchších prípadoch zabezpečuje navažovanie NDS-1 s tenzometrickým vstupom. Pri zložitejšej mechanike váhy môže byť počet vstupov-výstupov NDS rozšírený o CIO alebo je použitá kombinácia terminál VTT, HSO-1 a potrebný počet CIO modulov.

Riadenie lepičky kartónových krabíc

Riadiaci systém zabezpečuje riadenie stroja na výrobu lepených kartónových krabíc. Stroj pozostáva z dvoch častí - slotra vysekávajúceho požadovaný tvar krabice a následného dopravníka, na ktorom prebieha ohýbanie a lepenie kartónu.

Automat NLC-3 ovláda analógovými výstupmi frekvenčné meniče Siemens. Na základe merania signálov pulzných vstupov synchronizuje pohony oboch zariadení tak, aby vyseknuté kartóny zo slotra plynule prechádzali na lepičku. NDS-1 ovláda nanášanie lepidla.

Riadenie výrobne liehu

Riadiaci systém zabezpečuje meranie teplôt a tlakov v destilačných kolónach, reguláciu ohrevu kolón, ovládanie šrotovanie a dopravu materiálu.

Meranie teplôt s tlakov je riešené prístrojmi NDS, časť pohonov je regulovaná frekvenčnými meničmi ovládaným analógovými výstupmi NLC, NLC ovláda aj regulačné ventily ohrevu na základe údajov z NDS. Všetky prvky sú cez CAN prepojené s terminálom VTT-3, na ktorom je zobrazený stav technologického procesu a cez ktorý sa ovládajú jednotlivé prvky a režimy.

Riadenie liniek na výrobu komponentov elektromerov

Linky na výrobu komponentov elektromerov sú jednoúčelové zariadenia pozostávajúce z pneumaticky a elektricky ovládaných jednotiek - vrtačiek, závitovačiek, pohonov.

 Linky sú riadené 3 automatmi NLC prepojenými cez CAN. Indikáciu stavov zabezpečuje NDS. Variantne je riadenie riešené automatmi Schneider.

Monitorovanie teplôt v skladovacích priestoroch

Monitorovanie teplôt v skladovacích priestoroch zabezpečuje nepretržitú archiváciu teplôt a tlač protokolov pre potreby hygienickej kontroly potravinárskych prevádzok.

Meranie teploty je realizované na báze automatov NLC s analógovými vstupmi a NDS-1 so vstupom Pt100. Lokálne zobrazenie teplôt v prevádzkach zabezpečujú terminály VTT-2. Prvky systému lokálne komunikujú cez CAN, vzdialené časti a PC sú prepojené cez prevodníky serial-Ethernet. Vizualizácia je realizovaná v systéme Control Web.

Riadenie betonárky

Riadiaci systém betonárky zabezpečuje navažovanie frakcií štrku, cementu a plastifikátorov podľa receptúr, odmeriavanie množstva vody a ovládanie mechanických prvkov betonárky.

Riadiaci systém je postavený na báze automatov NLC-3, doplnených prípadne modulmi CIO, vážiacimi prevodníkmi HSO-1 alebo NDS s tenzometrickým vstupom a NDS s impulzným vstupom na snímanie údajov z prietokomerov.

Všetky prvky sú cez CAN a prevodník GCS prepojené s PC s vizualizačným programom v Control Web, z ktorého je technológia ovládaná obsluhou. Zároveň sú v PC archivované receptúry, spotreba materiálu, dodacie listy a podklady pre fakturáciu.

V odôvodnených prípadoch boli realizované jednoduchšie riešenia s vylúčením PC na báze procesných prístrojov NDS , prípadne terminálov VTT.

Riadenie výrobne kŕmnych zmesí

Výrobne kŕmnych zmesí zabezpečujú šrotovanie, navažovanie a miešanie komponentov kŕmnych zmesí podľa schválených receptúr. Podľa rozsahu výrobne,  požadovaného komfortu a cenových limitov je riadenie riešené buď na báze terminálu VTT-3, CIO modulov a HSO-1, alebo na báze PC s vizualizáciou procesu v Control Web a potrebného počtu NLC-3, CIO a HSO-1.

Riešenie na báze terminálu VTT-3 poskytuje tvorbu,  archiváciu a výber receptúr, ovládanie linky a tlač protokolov o navážení z terminálu.

Riešenie na báze PC umožňuje kompletnú vizualizáciu technologických zariadení, komfortnejšie ovládanie, vedenie rozsiahlych databáz receptúr, vyrobených zmesí, protokolov o činnosti linky a poruchách zariadení 

Expedičný a skladový systém pre mäsokombináty

Expedičný a skladový systém pre mäsokombináty zabezpečuje presnú evidenciu pohybu mäsa a mäsových výrobkov v prevádzke mäsokombinátov. Systém zabezpečuje váženie a evidenciu porazených zvierat, evidenciu presunov mäsa medzi prevádzkami, navažovanie komponentov mäsových výrobkov podľa receptúr a expedíciu mäsa a mäsových výrobkov podľa objednávok.

Systém je vybudovaný na báze terminálov VTT-3 prepojených sériovou linkou s vážiacimi indikátormi alebo cez CAN s vážiacim prevodníkom HSO-1. Cez sériové linky môžu byť k terminálom  pripojené tlačiarne, snímače čiarového kódu, prípadne iné zariadenia. Terminály sú cez CAN prepojené s riadiacim PC v ktorom beží program NEXYS zabezpečujúci interfejs terminálov s ekonomickým a fakturačným systémom podniku.

Systém môže byť adaptovaný aj pre iné typy skladových prevádzok.

 

Príklady riešení na báze riadiacich prvkov Schneider

Riadenie linky delenia plechu

Linka delenia plechu zabezpečuje odvíjanie plechu z kotúča a jeho strihanie na nastavenú dĺžku.

Riadiaci systém pozostáva z terminálu XBTL a automatu TWIDO, prepojených cez MODBUS, a frekvenčného meniča Altivar 11. Na termináli sa nastavuje požadovaná dĺžka a počet kusov a zobrazujú sa prevádzkové stavy. Automat TWIDO s frekvenčným meničom ovládajú motor odvíjania plechu a ostatné zariadenia linky.

Riadenie sieťotlačového stroja

Sieťotlačový stroj na výrobu zástav zabezpečuje viacfarebnú sieťotlač veľkorozmerových zástav. Najdôležitejšou úlohou je presné polohovanie nosného pásu, aby bol zabezpečený súbeh farebných motívov.

Riadiaci systém pozostáva z terminálu VTT-3 prepojeného cez MODBUS s automatom TWIDO. Ovládanie posunu pásu rieši frekvenčný menič firmy  STOEBER.

Riadenie liniek balenia minerálnych vôd

Linky na balenie minerálnych vôd sú jednoúčelové zariadenia pozostávajúce z pneumaticky a elektricky ovládaných jednotiek vo viacerých variantoch.

Na riadenie sú použité terminály XBTL, automaty TWIDO, MICRO a inteligentné relé ZELIO. 

Priemyselné čistiarne odpadových vôd
 

Priemyselné čistiarne odpadových vôd sú zložité technologické celky pozostávajúce z nádrží na vodu a chemikálie, čerpadiel, snímačov hladín, pH, REDOX a iných veličín. Technologické postupy sú veľmi rôznorodé v závislosti na druhu znečistenia.

Riadiace systémy sú riešené na báze automatov PREMIUM, terminálov MAGELIS a komunikácií FIPway a priemyselný ETHERNET. Vizualizácia procesov je riešená v systéme Control Web.

Variantne je riadenie ČOV riešené na báze systémov NEKO a SIEMENS.

 

Príklady riešení na báze riadiacich prvkov Siemens

Riadenie baliacej linky hygienických potrieb

Riadiaca linka hygienických potrieb zabezpečuje balenie výrobkov do kartónov. Špecifikom je vysoká kadencia a potreba presného polohovania a posunov na vysokej rýchlosti.

Riadenie je riešené automatom CPU-314 2DP prepojeným Profibusom s operátorským panelom OP-7. Polohu riadi automat cez frekvenčný menič Altivar.
 

Riadenie výrobne betónu

Riadiaci systém betonárky zabezpečuje navažovanie frakcií štrku, cementu a plastifikátorov podľa receptúr, odmeriavanie množstva vody a ovládanie mechanických prvkov betonárky.

Realizovali sme repasáž riadiaceho systému betonárky postaveného na báze automatu Siemens S5. Pôvodný systém bol dodávkou firmy Stetter, Nemecko. Bola realizovaná nová vizualizácia v Control Web s príslušnou evidenciou a fakturáciou. Automat S5 bol kompletne preprogramovaný.

Priemyselné čistiarne odpadových vôd
 

Priemyselné čistiarne odpadových vôd sú zložité technologické celky pozostávajúce z nádrží na vodu a chemikálie, čerpadiel, snímačov hladín, pH, REDOX a iných veličín. Technologické postupy sú veľmi rôznorodé v závislosti na druhu znečistenia.

Riadiace systémy sú riešené na báze automatov S7-300, terminálov OP-7, OP-17, OP-27 a komunikácií MPI, PROFIBUS a priemyselný ETHERNET. Vizualizácia procesov je riešená v systéme Control Web alebo InTouch firmy Wonderware corp..

Variantne je riadenie ČOV riešené na báze riadiacich systémov NEKO a Schneider.